Privacyverklaring en cookiestatement Data B. Mailservice B.V

Privacyverklaring 

Data B. Mailservice B.V. (hierna te noemen: ‘Data B’) vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door Data B dan ook zorgvuldig en op een passende wijze verwerkt en beveiligd. Bij deze verwerking houdt Data B zich aan de eisen die de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming hier aan stelt. In deze privacyverklaring legt Data B uit waarvoor zij uw persoonsgegevens gebruikt en met welk doel. Data B raadt u aan deze privacyverklaring  zorgvuldig te lezen.

Artikel 1. Identiteit en contactinformatie

1. Wanneer u uw rechten, zoals deze zijn beschreven in Privacy- en cookieverklaring, wilt uitoefenen, of wanneer u vragen heeft over de Privacy- en cookieverklaring, dan kunt u contact opnemen met:

Data B. Mailservice B.V.
Dhr. mr. G.P. Aarnoudse, functionaris gegevensbescherming
Kapteynlaan 23
9351 VG Leek
privacy@datab.nl
0594-552 974

Artikel 2. Doeleinden van verwerking

1. Data B verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u:
A. De website van Data B bezoekt;
B. Informatie aanvraagt via het contactformulier op de website van Data B;
C. Diensten of producten afneemt van Data B;
D. Telefonisch contact opneemt met Data B;
E. Hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.
2. Data B verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Om contact met u op te kunnen nemen;
- Voor het afsluiten en het uitvoeren van overeenkomsten tussen Data B en u. De inhoud van deze overeenkomsten zien op het leveren van diensten en producten op het gebied crossmediale correspondentiestromen en transactiemail;
- Marketing;
- Relatiebeheer;
- Het analyseren en verbeteren van de website;
- Het afnemen van enquêtes om marktstudies en –onderzoek te verrichten, en daarvan de geanonimiseerde resultaten te verwerken in een rapport. Uw e-mailadres en/of naam worden opgeslagen om bij te houden wie de enquête al heeft ingevuld en staan niet in het rapport.
3. Data B verwerkt de volgende soorten persoonsgegevens van u:
- Voor en achternaam;
- Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer;
- Locatiegegevens, op grond van IP adres.

Artikel 3. Rechtsgronden voor verwerking persoonsgegevens

1. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op grond van de volgende wettelijke grondslagen:
A. In het kader van de uitvoering en de totstandkoming van een overeenkomst;
B. Om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
In verband met de gerechtvaardigde belangen van Data B, waarbij Data B er voor zorg draagt dat de impact op uw privacy zo klein mogelijk is. In het kader hiervan worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
A. Het maken van studies, modellen en statistieken;
B. De omstandigheid dat Data B haar rechten wil uitoefenen of verdedigen, bijvoorbeeld bij geschillen.
C. Het beheer van klantgegevens of ondersteuning daarvan.
E. Direct marketing: Via een e-mail nieuwsbrief wordt u op de hoogte gesteld van ontwikkelingen binnen Data B en worden producten en diensten van Data B gepromoot. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief.
2. De door uw gegeven toestemming. In het kader hiervan worden persoonsgegevens verwerkt in verband met het afnemen van enquêtes. U kunt uw toestemming op ieder moment weer intrekken, door een e-mailbericht hierover te sturen naar privacy@datab.nl of als reactie op de uitnodiging tot het doen van de enquête.

Artikel 4. Beveiliging

1. Data B heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen, met als doel om uw persoonsgegevens te beschermen en de nauwkeurigheid er van te handhaven.
2. Daarnaast hebben de passende technische en organisatorische maatregelen tot doel om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onrechtmatige verwerking.
3. De passende technische en organisatorische maatregelen van Data B staan onder meer verwoord in het informatiebeveiligingsbeleid. Op grond daarvan heeft Data B fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen voor het beveiligen van uw persoonsgegevens.

Artikel 5. Cookies

1. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw device kunnen worden opgeslagen en uitgelezen. Deze cookies bevatten informatie over u, zodat u als bezoeker aan de website wordt herkend.
2. Op de website van Data B wordt gebruikt gemaakt van cookies, waarmee informatie kan worden opgeslagen en/of uitgelezen om het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies).
3. Data B maakt gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google haar inzicht kan geven in hoe deze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Data B te kunnen verstrekken. De informatie die Data B daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het geanonimiseerde adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Data B heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin heeft Data B Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Data B heeft hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de Privacy Policy van Google.
4. Data B is bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. Data B is momenteel aan het onderzoeken hoe dit het beste ondervangen kan worden. Data B heef privacy zeer hoog in het vaandel staan en probeert er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als er een passende oplossing is, zullen we u hierover informeren via deze privacyverklaring. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring .
5. U kunt zelf de cookies buiten werking stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan het gebruik door u van de website.

Artikel 6. Websites en diensten derden

1. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die naar de website van Data B linken of websites waarnaar op de website van Data B wordt gelinkt. Data B heeft geen inzicht hoe deze derden met uw persoonsgegevens omgaan. Data B. raadt u aan om de privacyverklaring van dergelijke websites van derden goed te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Artikel 7. Uitwisseling van persoonsgegevens

1. Data B kan uw persoonsgegevens uitwisselen binnen diverse afdelingen van Data B.
2. Data B zal uw persoonsgegevens niet uitwisselen met derden, wanneer u hiervoor geen expliciete toestemming heeft gegeven.
3. Data B zal uw persoonsgegevens niet verkopen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij dit anders is beschreven in deze privacyverklaring.
4. Data B wisselt uw persoonsgegevens niet uit met organisaties buiten de Europese Unie.

Artikel 8. Bewaartermijn persoonsgegevens

1. Data B bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. De termijn is afhankelijk van het doel waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt.
2. In uitzondering op het vorige lid worden bepaalde persoonsgegevens bewaard voor de duur zoals specifieke regelgeving vereist.
3. Persoonsgegevens die verwerkt worden op grond van “toestemming” worden bewaard gedurende drie maanden nadat de toestemming is gegeven.

Artikel 9. Rechten van de betrokkene

1. U kunt uw Data B een schriftelijk verzoek sturen tot:
A. Inzage;
B. Rectificatie;
C. Bezwaar;
D. Beperking;
E. Overdraagbaarheid/ dataportibiliteit;
F. Verbetering;
G. Aanvulling;
H. Intrekken toestemming;
I. Verwijdering; en/of
J. Afscherming van uw persoonsgegevens.
2. Het verzoek zoals bedoeld in het vorige lid, kunt u indienen wanneer uw persoonsgegevens gegevens feitelijk onjuist zijn voor het doel van de verwerking onvolledig, niet meer nodig zijn voor het doel van de verwerking of op een andere wijze in strijd is een wettelijk voorschrift.
3. Data B deelt u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, schriftelijk mee hoe er op uw verzoek wordt geoordeeld.
4. Indien Data B uw verzoek goedkeurt, wordt uw verzoek binnen 14 dagen de goedkeuring uitgevoerd tenzij er sprake is van overmacht.
5. Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met Data B niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 10. Wijzigingen in de privacyverklaring

1. Data B heeft het recht deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig deze privacyverklaring zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

This cookie policy has been created and updated by CookieFirst.com.