Voorwaarden algemeen

1 Algemeen
1.1 In geval van leveringen van papier, enveloppen en andere grondstoffen welke geproduceerd zijn door leveranciers van Data B. Mailservice B.V. gelden
uitsluitend de voorwaarden en garanties welke zijn opgesteld en gegeven door deze leveranciers. Opdrachtgever kan ten aanzien van de leveranties op
geen enkele wijze een zelfstandig recht verkrijgen ten opzichte van Data B. Mailservice B.V..
1.2 Aanbiedingen van Data B. Mailservice B.V. zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door of namens de direkteur of accountmanager of commercieel
binnendienst medewerkers van Data B. Mailservice B.V. zijn uitgebracht of bevestigd.
1.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Data B. Mailservice B.V. slechts nadat Data B. Mailservice B.V. deze mondelinge toezeggingen uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.
1.4 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de opdrachtgever van toepassing verklaart, verbinden Data B. Mailservice B.V. niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Data B. Mailservice B.V. zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Data B. Mailservice B.V. een mededeling van de opdrachtgever die zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.
1.5 Van een bindende overeenkomst is slechts dan sprake indien een schriftelijke opdracht door of namens de direkteur of accountmanager of commercieel binnendienst medewerker is geaccepteerd, danwel een aanbieding als bedoeld in het tweede lid van dit artikel schriftelijk door de opdrachtgever is geaccepteerd.
1.6 Indien Data B. Mailservice B.V. niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit geen rechtsverwerking met zich mede.

2 Uitvoering der werkzaamheden
2.1 Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop Data B. Mailservice B.V. de overeengekomen werkzaamheden moet hebben verricht, is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden waaronder de levering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen.
2.2 Indien een dergelijke wijziging der omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid daarvan zal plaatsvinden zodat vertraging wordt veroorzaakt, wordt het overeengekomen tijdstip van levering dienovereenkomstig verschoven, onverminderd de mogelijkheid dat in een overmachtsituatie van Data B. Mailservice B.V. niet gevergd kan worden dat zij haar verplichtingen nakomt.
2.3 Indien de voor de in de opdracht omschreven controle- of testwerkzaamheden de benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de opdracht aan Data B. Mailservice B.V. ter beschikking staan, worden de werkzaamheden van Data B. Mailservice B.V. geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard.
2.4 Verzending, vervoer en/of overdracht van goederen, daaronder begrepen materialen, informatiedragers en apparatuur, noodzakelijk voor uitvoering van de werkzaamheden, geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
2.5 Werkzaamheden worden geacht te zijn uitgevoerd volgens de opdracht zodra vijf werkdagen zijn verstreken nadat Data B. Mailservice B.V. de goederen en/of diensten heeft uitgeleverd aan de opdrachtgever en deze in dat tijdvak de oplevering niet schriftelijk heeft geweigerd.

3 Medewerking door de opdrachtgever
3.1 De opdrachtgever zal Data B. Mailservice B.V. steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Data B. Mailservice B.V. noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.
3.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever aan Data B. Mailservice B.V. apparatuur, informatiedragers of materialen ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de specificaties die Data B. Mailservice B.V. tijdig aan de opdrachtgever ter kennis brengt.
3.3 Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden of delen daarvan bij de opdrachtgever worden uitgevoerd, zal de opdrachtgever in overleg met Data B. Mailservice B.V. voor een passende werkruimte zorgdragen ten behoeve van het personeel dat wordt ingezet door Data B. Mailservice B.V..
3.4 Voor zover Data B. Mailservice B.V. voor de uitvoering van de opdracht eigendommen van de opdrachtgever moet gebruiken zal het daarmee de uiterste zorgvuldigheid betrachten.

4 Wijzigingen in de opdracht
4.1 Wijzigingen in de opdracht zullen slechts worden doorgevoerd wanneer de opdrachtgever daartoe schriftelijk een verzoek heeft ingediend en Data B. Mailservice B.V. haar schriftelijke toestemming heeft gegeven, waartoe Data B. Mailservice B.V. overigens op geen enkele wijze verplicht is.
4.2 Een wijziging in de opdracht kan invloed hebben op de overeengekomen prijs of het overeengekomen tijdstip van levering.
4.3 Meerwerk en extra leveringen worden door Data B. Mailservice B.V. steeds volgens de alsdan geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
4.4 Minderwerk kan tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden. Data B. Mailservice B.V. behoudt zich echter het recht voor de
gemaakte kosten en de gereserveerde maar niet op een andere wijze te benutten manuren en machine-uren in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

5 Prijs
5.1 Alle door Data B. Mailservice B.V. genoemde c.q. geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege
worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders weergegeven.
5.2 Prijzen kunnen tussentijds worden aangepast ten gevolge van wijzigingen in loon- en prijspeil en andere factoren welke niet bepaald
worden door Data B. Mailservice B.V.

6 Betaling
6.1 Alle betalingen voor levering van apparatuur, programmatuur, papier, enveloppen en/of diensten, aan Data B. Mailservice B.V. dienen plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum.
6.2 Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever rente verschuldigd naar een maandelijks percentage van 2% (twee procent) lopend vanaf de factuurdatum. Tevens worden administratiekosten in rekening gebracht.
6.3 Indien is overeengekomen dat betaling plaatsvindt bij voltooiing van de werkzaamheden of bij levering en indien die voltooiing of levering is vertraagd, mag dienovereenkomstig betaling eveneens worden opgeschort voor een duur die overeenkomt met de vertraging, tenzij de vertraging geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door de opdrachtgever en/of omstandigheden welke uit de aard der zaak redelijkerwijze voor risico van de opdrachtgever komen, waaronder tenminste begrepen de omstandigheid dat derden hun verplichtingen ten opzichte van de opdrachtgever niet nakomen.
6.4 De opdrachtgever betaalt zonder aftrek van schuldvergelijking, zonder opschorting van vermeende of daadwerkelijke wanprestatie en zonder dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting mag blokkeren.
6.5 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever naar het oordeel van Data B. Mailservice B.V. daartoe aanleiding geeft, mag Data B. Mailservice B.V. van de opdrachtgever zekerstelling voor de betaling van de toekomstige termijnen verlangen, bij gebreke waarvan Data B. Mailservice B.V. de verdere uitvoering van de opgedragen werkzaamheden en leveringen mag opschorten, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om toekomstige termijnen te voldoen.
6.6 Facturen van Data B. Mailservice B.V. waarop tevens porto in rekening is gebracht dienen betaald te worden binnen veertien dagen na factuurdatum.
6.7 Facturen van Data B. Mailservice B.V. waarop enkel porto in rekening is gebracht dienen uiterlijk op de dag van de verzending vóór 12:00 betaald te zijn.

7 Tussentijdse beëindiging in geval van prijsverhoging
7.1 Onverlet hetgeen in deze voorwaarden omtrent beëindiging is bepaald, bestaat in geval van prijsverhoging als bedoeld in het vorige artikel voor opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te beëindigen, mits opdrachtgever binnen een maand na ontvangst van de betreffende mededeling deze opzegging doet plaatsvinden.

8 Insolventie
8.1 Indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of het eigen faillissement of surséance van betaling heeft aangevraagd, indien beslag is gelegd op enig goed der partijen, indien opdrachtgever besluit tot ontbinding, liquidatie, bedrijfsbeëindiging of -overdracht, indien een der partijen zijn schuldeisers een akkoord aanbiedt of indien een der partijen kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft Data B.Mailservice B.V. het recht iedere overeenkomst met genoemde partij zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.
8.2 Data B. Mailservice B.V. behoudt zich in de gevallen als boven omschreven het recht voor alle geleverde goederen terug te nemen, onverminderd de verplichting van opdrachtgever hetgeen opeisbaar is te voldoen, waaronder in ieder geval de door Data B. Mailservice B.V. gemaakte kosten.

9 Eigendom en risico
9.1 Zaken, welke Data B. Mailservice B.V. aan de opdrachtgever levert, blijven eigendom van Data B. Mailservice B.V. totdat de opdrachtgever al hetgeen Data B. Mailservice B.V. van de opdrachtgever, uit welke hoofde ook, te vorderen heeft, heeft voldaan.
9.2 Vanaf het moment van levering door Data B. Mailservice B.V. aan opdrachtgever berust het risico van de betreffende zaken bij opdrachtgever.
9.3 Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Data B. Mailservice B.V. verschafte materialen en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken blijven berusten bij Data B. Mailservice B.V.. De opdrachtgever verbindt zich om alle noodzakelijke maatregelen te treffen om inbreuk op de rechten van het intellectuele eigendom van Data B. Mailservice B.V. of van haar leveranciers te voorkomen.
9.4 Indien door derden bij levering van goederen aan Data B. Mailservice B.V. voorwaarden worden gesteld ten aanzien van eigendom en gebruik, dan gelden deze voorwaarden onverkort ten aanzien van de opdrachtgever die gebruikt maakt van deze goederen.

10 Duurovereenkomsten
10.1 Indien Data B. Mailservice B.V. met de opdrachtgever een overeenkomst sluit die niet in het verrichten van een eenmalige hoeveelheid werkzaamheden en/of het doen van een eenmalige levering voorziet doch die voorziet in het door Data B. Mailservice B.V. periodiek of anderzijds regelmatig verrichten van werkzaamheden, geldt een zodanige overeenkomst voor een uitdrukkelijk overeen te komen periode of -bij gebreke van een zodanige overeenkomst- voor een jaar.
10.2 Een overeenkomst als bedoeld in het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd verlengd zonder dat ter zake enige formaliteit zal zijn vereist, totdat de overeenkomst door een van beide partijen met inachtneming van een uitdrukkelijk overeen te komen opzegtermijn schriftelijk zal worden beëindigd.
10.3 Opzegging dient bij aangetekend schrijven gericht aan de wederpartij te geschieden.

11 Tussentijdse beëindiging
11.1 In geval van niet-nakoming van een of meer contractuele verplichtingen van Data B. Mailservice B.V. of de opdrachtgever, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen, ook al zijn nog niet alle werkzaamheden uitgevoerd of leveringen gedaan of is de looptijd van de overeenkomst nog niet beëindigd, onder voorwaarde dat schriftelijke ingebrekestelling heeft plaatsgevonden, waarbij de in gebreke stellende partij de in gebreke gestelde partij een redelijke termijn zal gunnen om de verplichtingen alsnog na te komen dan wel de gevolgen van zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst weg te nemen.
11.2 De in gebreke stellende partij dient binnen een termijn van dertig dagen na de volgens het eerste lid gegunde redelijke termijn van het recht tot tussentijdse beëindiging van de overeenkomst gebruik te maken, bij gebreke waarvan het recht op tussentijdse beëindiging ter zake van de desbetreffende nalatigheid vervalt, doch onverminderd het recht om de andere partij opnieuw in gebreke te stellen overeenkomstig het in het vorige lid bepaalde.
11.3 De tussentijdse beëindiging heeft geen terugwerkende kracht. Betalingsverplichtingen die betrekking hebben op reeds aangegane verplichtingen of op verrichte werkzaamheden, diensten of leveringen die vallen voor het tijdstip van beëindiging blijven evenwel onverminderd van kracht.
11.4 Onverminderd de aanspraken die partijen op grond van deze voorwaarden jegens elkaar geldend kunnen maken zal Data B. Mailservice B.V. aan de opdrachtgever bij het einde van de overeenkomst door opzegging of door ontbinding zodanige gegevens verschaffen als de opdrachtgever in redelijkheid kan verlangen om met behoud van continuïteit de werkzaamheden door een ander te doen verrichten. Voor het verschaffen van die gegevens -waartoe nimmer eigen programmatuur behoort- mag Data B. Mailservice B.V. de kosten berekenen volgens de daarvoor geldende tarieven.

12 Garantie
12.1 Indien Data B. Mailservice B.V. zich verbindt tot het verwerken van gegevens die worden verstrekt door de opdrachtgever, staat Data B. Mailservice B.V. ervoor in die gegevens op de overeengekomen wijze te verwerken en af te leveren.
12.2 Indien Data B. Mailservice B.V. zich verbindt tot het ontwikkelen of tot het leveren van programmatuur overeenkomstig uitdrukkelijk en schriftelijk tussen de opdrachtgever en Data B. Mailservice B.V. overeengekomen en vastgelegde specificaties, staat Data B. Mailservice B.V. ervoor in dat het programmapakket in staat is om de taken te verrichten, die zijn vermeld in de specificaties.
12.3 Deze garantie vervalt op het tijdstip dat door anderen dan Data B. Mailservice B.V. wijzigingen in het (op)geleverde worden aangebracht. Gebreken die het gevolg zijn van fouten die door de opdrachtgever of door derden in diens opdracht zijn gemaakt, vallen buiten de garantie van Data B. Mailservice B.V..
12.4 De garantie in geval van het verwerken van gegevens heeft geen betrekking op gebreken die het gevolg zijn van gebreken in het programmapakket waarvoor Data B. Mailservice B.V. geen garantie heeft gegeven of waarvoor de garantie reeds vervallen is. Data B. Mailservice B.V. kan de kosten voor opsporen en verhelpen van het niet onder de garantie vallende gebreken aan de opdrachtgever in rekening brengen overeenkomstig de daarvoor geldende tarieven.

13 Aansprakelijkheid
13.1 De aansprakelijkheid voor Data B. Mailservice B.V. voor schade is in alle gevallen beperkt tot de extra kosten van opdrachtgever die, na deugdelijke ingebrekestelling, het direkte gevolg zijn van het door een ander afmaken van de onvoltooide opdracht.
13.2 Data B. Mailservice B.V. is nimmer gehouden tot vergoeding van de schade wegens te late levering of uitvoering van werkzaamheden, behalve indien er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Data B. Mailservice B.V..
13.3 Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens, is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
13.4 Data B. Mailservice B.V. is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.
13.5 Data B. Mailservice B.V. is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke het gevolg is van het door de opdrachtgever verstrekken van onjuiste
of gebrekkige gegevens of materialen. Extra werkzaamheden en kosten, welke worden veroorzaakt door een dergelijk handelen of nalaten van de opdrachtgever, kunnen tegen bij Data B. Mailservice B.V. geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
13.6 De aansprakelijkheid van Data B. Mailservice B.V. ter zake van door Data B. Mailservice B.V. gegeven garantie-eis, in alle gevallen en derhalve
ook indien bij de betreffende garantie niet expliciet naar dit artikel wordt verwezen, beperkt tot het opsporen en herstellen van gebreken zoals omschreven in de garantie.
13.7 Indien Data B. Mailservice B.V. haar verplichtingen uit hoofde van een door Data B. Mailservice B.V. gegeven garantie niet nakomt, is de aansprakelijkheid van Data B. Mailservice B.V. beperkt tot de extra kosten, die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de werkzaamheden
op te sporen en/of te herstellen, moet verrichten.
13.8 De opdrachtgever vrijwaart Data B. Mailservice B.V. en haar medewerkers voor aansprakelijkheid jegens derden ter zake van schade die is veroorzaakt door gebruik van het door Data B. Mailservice B.V. geleverde, voor zover deze schade wordt veroorzaakt door oorzaken die niet gelegen zijn bij Data B. Mailservice B.V.
13.9 De totale aansprakelijkheid van Data B. Mailservice B.V. uit hoofde van een aan Data B. Mailservice B.V. verstrekte opdracht is in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan de totale bedongen prijs, exclusief omzetbelasting, met een maximum van € 45.000,=. Bij duurovereenkomsten is de aansprakelijkheid van Data B. Mailservice B.V. ter zake van haar handelen of nalaten gedurende enige periode van drie maanden in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan de totaal bedongen prijs, exclusief omzetbelasting, voor de aan Data B. Mailservice B.V. opgedragen werkzaamheden en leveringen welke gedurende de desbetreffende periode van drie maanden dienden te worden verricht.

14 Overmacht
14.1 Data B. Mailservice B.V. is niet aansprakelijk, indien en voor zover Data B. Mailservice B.V. haar verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak alsmede omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor het risico van Data B. Mailservice B.V. behoort te komen. Vertraging bij of wanprestaties door leveranciers van Data B. Mailservice B.V., storingen in de openbare verbindingen voor datacommunicatie, vervoersmogelijkheden en werkstakingen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
14.2 Van een geval van overmacht zal onder overlegging van de nodige bewijsstukken schriftelijk aan de andere partij mededeling worden gedaan.
14.3 Indien en voor zover Data B. Mailservice B.V. haar verbintenissen door overmacht niet kan nakomen, behoeft de opdrachtgever de daarmee overeenkomende gedeelten van de overeengekomen prijs niet te betalen.
14.4 Indien de overmacht drie maanden heeft geduurd, of indien vaststaat dat de overmacht langer dan drie maanden zal duren, kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen zonder inachtneming van enigerlei opzegtermijn, met dien verstande dat zodanige beëindiging niet langer mogelijk is nadat de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog werd nagekomen.
14.5 De opdrachtgever dient in het geval van tussentijdse beëindiging wegens overmacht de periodiek of bij vooruitbetaling verschuldigde gedeelten van de overeengekomen prijs alsnog te voldoen over de tijd voordat de overmachtsituatie intrad. Ook overige betalingsverplichtingen die betrekking hebben op verrichtingen voordat de overmacht intrad blijven onverminderd van kracht.

15 Geheimhouding
15.1 Data B. Mailservice B.V. zal maatregelen nemen om geheimhouding te verzekeren van alle aan Data B. Mailservice B.V., door of namens de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen.
15.2 Data B. Mailservice B.V. zal zodanige gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever aan derden kenbaar maken, behoudens de gevallen waarin Data B. Mailservice B.V. op grond van wettelijke voorschriften of gerechtelijke vonnissen verplicht is deze gegevens kenbaar te maken.
15.3 Data B. Mailservice B.V. zal redelijke aanwijzingen van de opdrachtgever omtrent het waarborgen van de geheimhouding in acht nemen.
15.4 Indien Data B. Mailservice B.V. zich verbindt om gegevens, die de opdrachtgever aan Data B. Mailservice B.V. verstrekt, met behulp van eigen
apparatuur van Data B. Mailservice B.V. te verwerken, staat de opdrachtgever er voor in dat de gebruikersdocumentatie, die Data B. Mailservice B.V. de opdrachtgever verstrekt teneinde de opdrachtgever in staat te stellen om de te verwerken gegevens op de juiste wijze aan Data B.Mailservice B.V. ter verwerking aan te bieden alsmede om de verwerkte gegevens optimaal te kunnen gebruiken, niet aan derden zal worden verstrekt en dat de inhoud van die gebruikersdocumentatie niet zonder schriftelijke toestemming aan derden kenbaar zal worden gemaakt.

16 Rechtsverwerking en rechtsafstand
16.1 Het nalaten door een der partijen om te eniger tijd enige bepaling van deze overeenkomst af te dwingen, tast in generlei opzicht haar rechten aan om alsnog volledige nakoming op te eisen.

17 Aanvang van de overeenkomst
17.1 De overeenkomst treedt in werking op de datum welke op de orderbevestiging van Data B. Mailservice B.V. staat vermeld, of indien de tussenliggende periode tussen de datum van de telefonische of schriftelijke opdracht en de datum van de orderbevestiging langer dan een maand bedraagt, de datum zijnde een maand na datum van de opdracht van de opdrachtgever.

18 Geschillen
18.1 Elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst of van nadere overeenkomsten die daaruit mochten voortvloeien, alsmede elk geschil ter zake van of in verband met de overeenkomst, hetzij juridisch, hetzij feitelijk -geen uitgezonderd- zal door de bevoegde rechter te Groningen worden beslecht.
18.2 Partijen kunnen overeenkomen dat een geschil, als in het voorgaande lid bedoeld, onderworpen wordt aan arbitrage volgens een op te maken akte van compromis of dat daarover een bindend advies gevraagd wordt.
18.3 Een geschil is aanwezig indien een der partijen zulks stelt.

19 Overdracht van rechten en verplichtingen
19.1 Elk der partijen mag haar rechten of verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst slechts overdragen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. Data B. Mailservice B.V. heeft deze toestemming niet nodig in geval van fusie of overdracht van het gehele bedrijf aan een derde die dit voortzet, mits Data B. Mailservice B.V. in de overnemende rechtspersoon de controle heeft of een beslissende stem daarin. Indien de toestemming van de opdrachtgever vereist is, dan wel in geval van overdracht of fusie, zal opdrachtgever mogen eisen dat Data B. Mailservice B.V. dan wel de rechtsopvolger in dit verband een nader overeen te komen redelijke en passende garantie geeft.
19.2 Overdrachten in strijd met het bepaalde in het vorige lid, zullen ten aanzien van de wederpartij nietig zijn.
19.3 Data B. Mailservice B.V. is gerechtigd het uit hoofde van deze overeenkomst voortvloeiende recht op betaling geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, mits Data B. Mailservice B.V. hiervan aan opdrachtgever schriftelijk mededeling doet, onder volledige handhaving van de rechten van opdrachtgever en verplichtingen van Data B. Mailservice B.V..

20 Toepasselijk recht
20.1 Op deze voorwaarden en de overeenkomsten welke tot stand komen onder werking van deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Voorwaarden Print & Mailservice

1 Kwaliteitseisen informatiedragers
1.1 Alle informatiedragers, ook niet machinaal-leesbare, beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het werk aan Data B. Mailservice B.V., moeten voldoen aan de specificaties volgens de door Data B. Mailservice B.V. te verstrekken richtlijnen.

2 Gebreken in vereiste gegevens
2.1 Wanneer de voor een bewerking vereiste gegevens, zoals programma's, invoergegevens of andere door de opdrachtgever geleverde documenten en materialen, gebreken vertonen kan Data B. Mailservice B.V. deze gegevens, zulks na overleg met en vervolgens schriftelijk accoord van de opdrachtgever
a. of aan de opdrachtgever retourneren;
b. of onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever in orde brengen (van de aangebrachte wijzigingen zal verslag worden gedaan) en de kosten
daarvan afzonderlijk berekenen, in overeenstemming met de op dat moment geldende tarieven;
c. of normaal verwerken.

3 Niet onder de overeenkomst vallende werkzaamheden
3.1 Indien op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever extra werkzaamheden moeten worden verricht die niet in de overeenkomst zijn opgenomen, zullen de daaruit voortvloeiende extra kosten tegen de op dat moment geldende tarieven in rekening worden gebracht.

4 Planning
4.1 Voor de aanvang van de verwerking wordt door de bij de overeenkomst betrokken partijen schriftelijk een planning opgesteld.
4.2 Beide partijen kunnen een verzoek indienen om in overleg van de planning af te wijken.
4.3 Indien in strijd met het vorige lid van de opgestelde planning wordt afgeweken, zal evenwel geen verhaal van extra kosten, die daar eventueel het gevolg van zijn, door de opdrachtgever of Data B. Mailservice B.V. plaatsvinden, tenzij afwijking van de planning te wijten is aan grove schuld of opzet.

5 Contactpersoon
5.1 Ten behoeve van de coördinatie van de werkzaamheden van de bij de overeenkomst betrokken partijen wijzen zowel Data B. Mailservice B.V. als de opdrachtgever een contactpersoon aan. Van deze aanwijzing doen de partijen over en weer mededeling.

6 Inhoud verwerkingsovereenkomst
6.1 De overeenkomst moet in ieder geval bevatten:
a. een nauwkeurig omschreven opdracht;
b. de datum waarop de gegevens en eventuele materialen door de opdrachtgever worden aangeleverd;
c. de datum waarop Data B. Mailservice B.V. de goederen en diensten zal leveren;
d. een afleveradres waarop de goederen en diensten dienen te worden afgeleverd door Data B. Mailservice B.V.;
e. duur van de overeenkomst.

7 Verantwoordelijkheid van de invoergegevens
7.1 De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de geleverde invoergegevens berust in ieder geval bij de opdrachtgever.
7.2 De invoergegevens dienen vergezeld te gaan van een begeleidingsformulier.
7.3 Data B. draagt slechts verantwoordelijkheid voor de beveiliging van de bij haar aangeleverde - en na daadwerkelijke ontvangst van die invoergegevens.
7.4 De digitale invoergegevens met een vertrouwelijk karakter dienen via een beveiligde FTP server aangeleverd te worden.

8 Uitbesteding
8.1 Data B. Mailservice B.V. is gerechtigd om zonodig werkzaamheden uit te besteden bij ander computerservicebureaus of print & mailservice bedrijven, voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke bepalingen.
8.2 Data B. Mailservice B.V. treft alle maatregelen die nodig zijn om in die gevallen aan de hier neergelegde bepalingen te voldoen.

9 Accoordverklaring van de opdrachtgever
9.1 De handtekening van de opdrachtgever voor accoord op een drukproef bindt de opdrachtgever tot het afnemen en betalen van het gedrukte drukwerk, mits het drukwerk wordt uitgevoerd conform de ondertekende drukproef. Voor de overige leveringsvoorwaarden voor drukwerk wordt verwezen naar de leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam d.d 13 januari 2011 onder nr. 8/2011. Data B. Mailservice B.V. neemt geen enkele aansprakelijkheid voor foutieve, maar door de opdrachtgever ondertekende drukproeven.
9.2 De handtekening van de opdrachtgever voor accoord op een printproef (meestal per telefax) bindt de opdrachtgever tot het afnemen en betalen van het geprinte werk, mits het printwerk wordt uitgevoerd conform de ondertekende printproef. Data B. Mailservice B.V. is gehouden het printwerk conform de ondertekende printproef uit te voeren. Data B. Mailservice B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor foutieve, maar door de opdrachtgever ondertekende printproeven.

10 Aansprakelijkheid in geval van foutieve verwerking
10.1 Wanneer door enige oorzaak, niet zijnde het verwerken van onjuiste invoergegevens, fouten gemaakt worden bij het uitvoeren van de werkzaamheden die aan Data B. Mailservice B.V. toe te rekenen zijn, is Data B. Mailservice B.V. slechts gehouden tot het zo snel mogelijk opnieuw uitvoeren van de betreffende werkzaamheden, zonder rechtstreekse doorberekening van de kosten welke verbonden zijn aan deze nieuwe uitvoering.
10.2 Verdere aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade heeft Data B. Mailservice B.V. met betrekking tot dergelijke foutieve verwerkingen niet, tenzij die te wijten is aan grove schuld of opzet.

11 Transport
11.1 Het transport van materiaal van de opdrachtgever naar Data B. Mailservice B.V. wordt verzorgd door de opdrachtgever. De verantwoordelijkheid voor dit transport berust bij de opdrachtgever, die tevens de kosten voor dit transport voor zijn rekening neemt.
11.2 Het transport van materiaal van Data B. Mailservice B.V. naar het door de opdrachtgever vermelde afleveradres wordt verzorgd door Data B. Mailservice B.V.. De verantwoordelijkheid voor dit transport berust bij Data B. Mailservice B.V., die tevens de kosten voor dit transport voor haar rekening neemt.
11.3 Het hierboven vermelde lid is niet van toepassing indien Data B. Mailservice B.V. en de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen dat het transport op een andere, duidelijk omschreven, wijze plaatsvindt.
11.4 Data B. Mailservice B.V. is niet aansprakelijk voor handelingen en nagelaten handelingen van derden, die voor Data B. Mailservice B.V. aan hen verstrekte opdrachten uitvoeren.

Voorwaarden Drukwerken

1 Algemeen
1.1 De leveringen van drukwerk en alle andere materialen die onder de grafische leveringsvoorwaarden vallen hanteert Data B. Mailservice B.V. de leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam d.d 13 januari 2011 onder nr. 8/2011.
1.2 Indien de bovenvermelde leveringsvoorwaarden wijzigingen ondergaan en daarmee in gewijzigde vorm gedeponeerd worden, zijn voor de leveringen van drukwerk en alle andere materialen die onder de grafische leveringsvoorwaarden vallen, deze gewijzigde leveringsvoorwaarden van toepassing.