Data B. Mailservice: Algemene leveringsvoorwaarden

Data B. Mailservice B.V.

Inhoudsopgave

 1. Definities en algemeen
 2. Toepasselijkheid
 3. Aanbiedingen, totstandkoming en duur van de Overeenkomst
 4. Prijzen, wijzigingen en meerwerk
 5. Betaling
 6. Uitvoerings- en levertermijnen
 7. Levering en risico
 8. Printproeven
 9. Reclamering
 10. Afwijkingen, kwaliteit en kwantiteit
 11. Beschikbaarheid en back-up
 12. Storingen en onderhoud
 13. Account
 14. Aansprakelijkheid
 15. Overmacht
 16. Opschorting en ontbinding
 17. Intellectuele en industriële eigendom 
 18. Eigendomsvoorbehoud
 19. Geheimhouding
 20. Toepasselijk recht en geschillen

Algemene Voorwaarden Data B. Mailservice B.V.

Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 02048148

Artikel 1. Definities en algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
  1. Data B: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Data B. Mailservice B.V.’, gevestigd te Leek.
  2. Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, met wie Data B een Overeenkomst aangaat dan wel aan wie Data B een aanbieding doet.
  3. Partijen: Zowel Data B als Opdrachtgever.
  4. Overeenkomst: De overeenkomst waarbij Data B zaken en/of diensten levert aan en/of ten behoeve van Opdrachtgever.
  5. Online Applicaties: De door Data B., via internet, ter beschikking gestelde softwareapplicatie op afstand.
  6. Meerwerk: Al hetgeen door Data B tijdens de uitvoering van de Overeenkomst boven de in de Overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden en/of werkzaamheden wordt geleverd, aangebracht en/of uitgevoerd.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de Overeenkomst waarbij deze afwijkingen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 3. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Partijen stellen in onderling overleg nieuwe bepalingen op, naar het doel en de strekking van de nietige / vernietigde bepaling(en).
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, wordt in deze algemene voorwaarden onder ‘schriftelijk’ tevens verstaan: per e-mail.
 5. Data B is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
 6. Data B maakt gebruik van diensten van derden. Voor wat betreft het gebruik van deze diensten zijn de algemene voorwaarden van deze derde in de verhouding tussen Data B en Opdrachtgever van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde algemene voorwaarden van de derde. Op verzoek stuurt Data B de bedoelde algemene voorwaarden van deze derde kosteloos aan Opdrachtgever toe.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en orderbevestigingen van Data B, alsmede op alle Overeenkomsten en vervolg overeenkomsten.
 2. De Opdrachtgever met wie eenmaal op basis van de algemene voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid daarvan op toekomstige en/of vervolgovereenkomsten met Data B.
 3. Door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden en andere van de voorwaarden van Data B afwijkende bedingen worden door Data B uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van de Overeenkomst wordt ingeschakeld en/of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 5. Indien Data B niet strikte naleving van de algemene voorwaarden verlangt, betekent dat nimmer dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Data B in enigerlei mate het recht zou verliezen om de strikte naleving van de bepalingen van de algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbiedingen, totstandkoming en duur van de Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Data B zijn vrijblijvend.
 2. De Overeenkomsten (alsmede wijzigingen en/of annuleringen daarvan) komen tot stand door schriftelijke aanvaarding van de Opdrachtgever van de offerte, aanbieding, Overeenkomst en/of opdrachtbevestiging.
 3. Data B is bevoegd om (een gedeelte van) de uitvoering- en/of levering te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van art. 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Data B heeft te allen tijde het recht om opdrachten te weigeren of aan de levering en/of de uitvoering daarvan nadere voorwaarden te verbinden. De Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding indien zich een situatie als bedoeld in dit beding voordoet.
 5. Alle Overeenkomsten met Data B komen tot stand onder de ontbindende voorwaarde: “Zolang de voorraad bij Data B of de leverancier van Data B strekt”.
 6. Kennelijke vergissingen, fouten en/of verschrijvingen in het aanbod, de Overeenkomst en/of overige documentatie, binden Data B niet.
 7. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, kan de Overeenkomst door Opdrachtgever niet tussentijds worden opgezegd.
 8. Data B is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen, met in achtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Opzegging dient te allen tijde schriftelijk plaats te vinden.
 9. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Opdrachtgever nimmer gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen.
 10. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt de Overeenkomst aan het einde van de looptijd telkens, automatisch stilzwijgend verlengd voor de duur van 12 maanden, tenzij de Overeenkomst schriftelijk, bij aangetekend schrijven, wordt opgezegd met in achtneming van een opzegtermijn van drie maanden en tegen het einde van de looptijd

Artikel 4. Prijzen, wijzigingen en meerwerk

 1. Alle in de aanbieding genoemde prijzen van Data B zijn uitgedrukt in Euro’s (€) en exclusief omzetbelasting, portokosten en andere (belasting)heffingen van overheidswege.
 2. Data B heeft het recht om ingeval van stijging van kostprijsbepalende elementen, tussen het tijdstip van de totstandkoming van de Overeenkomst en de volledige nakoming daarvan, de prijs te verhogen.
 3. Onder kostprijsbepalende elementen wordt onder andere, maar niet uitsluitend, begrepen: kostenstijgingen die voortvloeien uit vermeerderingen of wijzigingen van lonen, lasten, portokosten, belastingen, (in- en uitvoer)rechten, retributies, vrachten, heffingen, prijzen van grondstoffen en energie, alsmede wisselkoersveranderingen en verhogingen van de door leveranciers in rekening gebrachte kosten.
 4. Data B heeft tevens het recht om de overeengekomen prijs te verhogen indien de Opdrachtgever, extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen aanlevert, er sprake is van het aanleveren van ondeugdelijke informatiedragers of databestanden alsmede het op ondeugdelijke wijze aanleveren van overige materialen en/of producten.
 5. Data B heeft het recht om een afzonderlijk bedrag aan automatiserings-, administratie- en/of behandelingskosten in rekening te brengen.
 6. Voor werkzaamheden die buiten de overeengekomen diensten vallen, zal Data B de daadwerkelijk gewerkte uren tegen het dan gebruikelijke uurtarief in rekening brengen.
 7. Indien Data B uit hoofde van zijn zorgplicht gehouden is om Meerwerk te verrichten, is zij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.
 8. Data B is gerechtig om jaarlijks, per 1 januari, de overeengekomen prijzen te indexeren. De indexering vindt plaats aan de hand van: 
  1. porto: CBS en NEA indexering;
  2. papier: CBS indexering;
  3. overige diensten: CBS Dienstenprijsindex, reeks 2010=100 (DPI).

Artikel 5. Betaling

 1. Betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum en op de voorgeschreven wijze.
 2. Data B is gerechtigd om tot elektronische facturatie over te gaan.
 3. Data B is gerechtigd (gedeeltelijke) vooruitbetaling en/of zekerheidstelling van Opdrachtgever te verlangen.
 4. Indien de Opdrachtgever enig door haar verschuldigd bedrag niet of niet tijdig voldoet, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige nadere sommatie of voorafgaande ingebrekestelling is vereist. In dat geval is Opdrachtgever over het gehele (factuur)bedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening de wettelijke handelsrente verschuldigd, met een minimum van 2% per maand.
 5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten verband houdende met enig tekortschieten van de Opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst komen te zijnen laste. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 250,- en zijn zonder nadere aanmaning verschuldigd.
 6. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Data B te melden.
 7. Betalingen door of vanwege de Opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht de eventueel andersluidende aanwijzingen van de Opdrachtgever.
 8. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Data B op te schorten en/of te verrekenen met een vordering van Opdrachtgever op Data B, uit welke hoofde dan ook.

Artikel 6. Uitvoerings- en levertermijnen

 1. De Opdrachtgever dient tijdig alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens, apparatuur, informatiedragers en/of materialen aan Data B te verschaffen en haar medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst te verlenen.
 2. Indien Data B niet (tijdig) over de benodigde gegevens, materialen, etc., beschikt dan gaan de overeengekomen uitvoerings- en levertermijnen pas in nadat Data B alsnog de benodigde gegevens, materialen, etc., van de Opdrachtgever heeft ontvangen. In voorgenoemd geval heeft Data B het recht om de uit deze vertraging eventueel voortvloeiende (extra) kosten en/of schade aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. De door Data B opgegeven en overeengekomen uitvoerings- en/of levertermijnen zijn nimmer te beschouwen fatale termijnen.
 4. Data B is bevoegd om de Overeenkomst in fases uit te voeren. Data B is gerechtigd om iedere fase afzonderlijk te factureren.
 5. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
 6. De niet acceptatie van een bepaalde fase doet niets af aan de acceptatie van een eerdere fase.
 7. Goedkeuring van een fase kan niet worden onthouden op grond van aspecten die geen verband houden de schriftelijk overeengekomen eisen en aspecten die subjectief beoordeeld kunnen worden.

Artikel 7. Levering en risico

 1. De door Data B aan Opdrachtgever te leveren zaken gelden als geleverd op het moment waarop deze het gebouw of het magazijn (waaronder tevens begrepen: het gebouw, de fabriek of het magazijn van een toeleverancier) verlaten; alsmede, indien is overeengekomen dat de zaken worden afgehaald, op het aan de Opdrachtgever meegedeelde moment waarop de zaken ter afhaling gereed liggen.
 2. Vanaf het moment van levering, als bedoeld in het vorige lid, zijn de zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever, ook indien Data B voor het vervoer zorgdraagt.
 3. Data B bepaalt de wijze van verzending, indien een leveringsverplichting voor Data B is overeengekomen.
 4. De kosten van aflevering, alsmede van deelleveringen, komen ten laste van de Opdrachtgever.
 5. De Opdrachtgever is verplicht bij eerste aanbieding de zaken in ontvangst te nemen respectievelijk af te halen.

Artikel 8. Printproeven

 1. De Opdrachtgever is verplicht de door hem van Data B ontvangen printproeven, dan wel andere proeven, zorgvuldig op fouten en/of gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed aan Data B terug te zenden.
 2. Opdrachtgever dient binnen twee uur na ontvangst van de printproeven deze af te wijzen of goed te keuren, tenzij anders overeengekomen, om de tijdige verzending te kunnen bewerkstelligen. Indien Opdrachtgever na twee uur de printproeven niet heeft afgewezen of goedgekeurd, gelden deze als goedgekeurd. Indien Opdrachtgever na deze stilzwijgende akkoordverklaring het niet eens is met de printproeven, dan komen alle extra kosten die nodig zijn om aanpassingen te maken voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Goedkeuring door de Opdrachtgever van de printproeven houdt in dat de Opdrachtgever is gehouden tot afneming en betaling van de op grond daarvan door Data B uitgevoerde werkzaamheden en/of vervaardigde zaken.
 4. Tenzij anders overeengekomen, brengt Data B de kosten van de printproeven in rekening bij de Opdrachtgever.
 5. De printproef heeft de status van een ‘finale toetsing’. Dien ten gevolge kan Opdrachtgever Data B. niet aansprakelijk stellen voor enige schade, indien blijkt dat de door Opdrachtgever goedgekeurde printproef onjuist en/of onvolledig is.

Artikel 9. Reclamering

 1. De Opdrachtgever heeft de verplichting om geleverde zaken, werkzaamheden en diensten direct bij aflevering te onderzoeken. De Opdrachtgever behoort daarbij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die Partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
 2. Reclames ten aanzien van zichtbare gebreken of tekortkomingen aan het geleverde dienen schriftelijk en gemotiveerd zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na levering, te geschieden, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard en goedgekeurd en elke aanspraak jegens Data B ter zake die zichtbare gebreken of tekortkomingen vervalt.
 3. Reclames ten aanzien van niet-zichtbare gebreken of tekortkomingen dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na ontdekking daarvan en uiterlijk zes maanden na levering, te geschieden, bij gebreke waarvan elke aanspraak tegen Data B ter zake van die gebreken vervalt.
 4. Reclames ten aanzien van facturen van Data B dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht juist en volledig te zijn en elke aanspraak tegen Data B ter zake daarvan vervalt.
 5. Een reclame van de Opdrachtgever schort de (betalings)verplichting(en) van de Opdrachtgever van deze en andere leveringen niet op en geeft de Opdrachtgever evenmin recht op verrekening.
 6. Opdrachtgever is niet gerechtigd om geleverde zaken, waarover wordt gereclameerd, zonder voorafgaande toestemming van Data B te retourneren en/of door te verkopen/leveren.

Artikel 10. Afwijkingen, kwaliteit en kwantiteit

 1. Geringe afwijkingen in uitvoering en levering, met name geringe kleurverschillen of geringe materiaalverschillen en/of –fouten, betreffen nimmer een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Data B en vormen nimmer grond voor reclamering.
 2. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het geleverde hebben, worden geacht van geringe betekenis te zijn.
 3. Behoudens bij Overeenkomst anders overeengekomen, geldt bij aantallen/oplages tot 20.000 eenheden een meer- of minderlevering van 10% als gering en bij aantallen/oplages vanaf 20.000 eenheden geldt een meer- of minderlevering van 5% als gering. Ten aanzien van meer- of minderlevering van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren, etc., is evenwel steeds een percentage van 10% geoorloofd.
 4. Onverminderd het bepaalde in dit artikel geldt dat, ten aanzien van de kwaliteit en het (gram)gewicht, afwijkingen van ten hoogste 10% in alle gevallen als gering worden aangemerkt.
 5. Data B heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde zaken slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

Artikel 11. Beschikbaarheid en back-up

 1. Data B zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de Online Applicaties te realiseren en om toegang tot door Data B opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders overeengekomen in een service level agreement (hierna te noemen: SLA).
 2. Data B is niet gehouden om door haar gemaakte back-ups van de data ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever.
 3. Indien naar het oordeel van Data B een gevaar ontstaat voor het functioneren van de Online Applicaties, het netwerk van Data B of derden, in het bijzonder door overmatig verzenden van gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Data B gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 4. Data B maakt dagelijks een back-up van de data.
 5. In geval van data verlies, streeft Data B naar het maximaal verlies van de data te beperken tot: 

  -          Indien opdrachtgever Data via SFTP aanlevert, maximaal een half uur;

  -          Tijdens de verwerking is er geen sprake van dataverlies.

Artikel 12. Storingen en onderhoud

 1. Data B heeft het recht om haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen in geval van onderhoud, aanpassing of verbetering aan de Online Applicaties of haar servers. Data B spant zich in een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Data B is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 2. Data B heeft het recht om de Online Applicaties, of een gedeelte daarvan, van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Data B zich inspannen om Opdrachtgever tijdig daarvan op de hoogte stellen.
 3. Data B zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Online Applicaties, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 13. Account

 1. Data B zal Opdrachtgever een gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen voor de toegang tot de Online Applicatie en zijn account.
 2. Tenzij anders overeengekomen dient Opdrachtgever zorg te dragen dat er per account, slechts één gebruiker is.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de aan hem verstrekte gebruikersnaam en / of het wachtwoord aan derden over te dragen, tenzij Data B hier voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn gebruikersaccount en dient zich te houden aan alle wetten, verdragen en voorschriften in verband met het gebruik van de Online Applicatie.
 5. Opdrachtgever dient Data B direct schriftelijk te informeren wanneer er sprake is van (een vermoeden van) enig ongeautoriseerd gebruik van een wachtwoord of account of een andere bekende of vermoedelijke schending van de beveiliging van de Online Applicatie.
 6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan Data te verzenden en / of de Online Applicatie te gebruiken voor doeleinden welke: 
  1. in strijd is met wet- en regelgeving;
  2. in strijd is met de goede zeden en / of maatschappelijke normen;
  3. de werking kunnen verstoren van de Online Applicatie en/ of andere apparatuur of systemen van Data B en / of derden.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Data B is enkel aansprakelijk voor directe schade bij de Opdrachtgever, voorkomend uit de werkzaamheden uit de Overeenkomst en welke het gevolg is van opzet of grove schuld van Data B.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Data B aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
  3. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van directe schade.
 3. De aansprakelijkheid van Data B beperkt tot maximaal het factuurbedrag, exclusief portokosten, dat Data B aan Opdrachtgever voor de betreffende werkzaamheden heeft gefactureerd.
 4. In afwijking van het vorige lid, wordt bij een Overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste drie maanden, voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, verschuldigde factuurbedrag.
 5. Data B is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daar onder meer, doch niet uitsluitend, onder begrepen: gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, imagoschade, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade die het gevolg is of verband houdt met de door Data B geleverde materialen.
 6. Data B is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige informatie en/of gegevens verstrekt door of namens de Opdrachtgever, alsmede schade veroorzaakt door onjuistheden of gebreken in de door de Opdrachtgever aan Data B verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, kopij, berekeningen, voorbeelden, vormen, etc. Data B is niet gehouden de van de Opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de ver- of bewerking en/of bedrukking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
 7. Data B is niet gehouden de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde en/of aangeleverde gegevens en ingevoerde data te controleren op juistheid en volledigheid.
 8. Elke aansprakelijkheid van Data B vervalt indien de aan de Opdrachtgever geleverde zaken door de Opdrachtgever in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken, dan wel aan derden heeft doen leveren.
 9. Data B is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het incorrect en/of onvolledig verwerken, printen, versturen en/of ter beschikking stellen van diensten en/of zaken, indien Opdrachtgever: 
  1. Voorgenoemde incorrectheid/onvolledigheid had kunnen weten indien hij de printvoorbeelden had gecontroleerd, echter Opdrachtgever er voor heeft gekozen geen printvoorbeelden te ontvangen (automatische verwerkingen);
  2. De printvoorbeelden en/of tellingen heeft goedgekeurd. Of Opdrachtgever de bedoelde printvoorbeelden/tellingen ook daadwerkelijk heeft gecontroleerd, doet hier niets aan af.
 10. Ieder vorderingsrecht, waaronder wegens schade of tot herstel of vervanging van zaken en/of het opnieuw uitvoeren van diensten, vervalt indien het gebrek en/of de schade te laat wordt gemeld en vervalt in ieder geval één jaar na levering.

Artikel 15. Overmacht

 1. In geval van overmacht aan de zijde van Data B, is Data B gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Data B tot enige schadeloosstelling verplicht is.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Data B onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of bezwaarlijk maakt en welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Data B behoort te komen, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog(sgevaar), overstroming, in- en uitvoer of transportverboden of andere belemmerende maatregelen van enige autoriteit, stakingen, storingen in openbare verbindingen voor datacommunicatie en vervoersmogelijkheden, schaars worden van materiaal en grondstoffen, beperking en/of stopzettingen van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere soortgelijke gebeurtenissen en/of ernstige storingen in het bedrijf van Data B of van één van haar toeleveranciers, het annuleren of niet tijdig uitvoeren door derden waarmee Data B een overeenkomst heeft gesloten, alsmede opzet of grove schuld van hulppersonen.
 3. Indien de overmachtstoestand bij Data B langer dan drie maanden voortduurt, is ieder van der Partijen gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen zonder inachtneming van enige opzegtermijn en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn

Artikel 16. Opschorting en ontbinding

 1. Data B is gerechtigd om, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen:
  1. indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de Overeenkomst voortvloeit;
  2. indien goede grond bestaat voor de vrees dat de Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan haar verplichtingen jegens Data B te voldoen;
  3. in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie dan wel gehele of gedeeltelijke overdracht (van het bedrijf) van de Opdrachtgever.
 2. In elk van de in het vorige lid genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Data B op de Opdrachtgever direct en in hun geheel opeisbaar en is Data B en diens vertegenwoordigers gerechtigd om (eventueel) aan de Opdrachtgever (af)geleverde zaken terug te nemen.
 3. Data B is gerechtigd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet kan worden verwacht.

Artikel 17. Intellectuele en industriële eigendom

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle door Data B vervaardigde zaken, in de ruimste zin des woords, komen toe aan Data B dan wel dienst licentiegevers. De Opdrachtgever zal er voor zorg dragen dat voorgenoemde zaken nooit geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven en dat van de inhoud daarvan aan derden geen mededeling wordt gedaan.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Data B tegen alle aanspraken van derden, strekkende dat de door Opdrachtgever aangeleverde zaken en materialen, en de verwerking hiervan, inbreuk maken op enig recht (van intellectueel eigendom) van derden.
 3. Data B verleent aan Opdrachtgever een niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruikslicentie om de Online Applicaties te gebruiken, uitsluitend voor de doeleinden overeenkomstig de algemene voorwaarden en de Overeenkomst.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daar tevens onder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 5. Het is Data B toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Data B door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 6. Het gebruiksrecht omvat uitdrukkelijk niet de toegang en het gebruik van de broncode van de Online Applicaties.
 7. Data B is niet de eigenaar van gegevens, informatie of materiaal welke Opdrachtgever naar de Online Applicaties verzendt tijdens het gebruik van de Online Applicaties. Opdrachtgever is derhalve zelf verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, wettelijkheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en intellectuele eigendomsrechten van derden op en van de ingevoerde gegevens.
 8. Bij overtreding van dit artikel door of namens Opdrachtgever, verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare en niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van € 5.000,- alsmede een dwangsom van € 500,- per dag dat de overtreding voortduurt. Voorgaande laat onverminderd het recht van Data B om in plaats van de boete en de dwangsom, haar daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door of namens Data B geleverde zaken blijven eigendom van Data B tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen Data B uit hoofde van de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en) te vorderen heeft.
 2. De Opdrachtgever verplicht zich de geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken separaat te bewaren en duidelijk aan te merken als eigendom van Data B. In geval de Opdrachtgever niet aan deze verplichting voldoet, wordt vermoed dat de bij de Opdrachtgever aanwezige zaken van de soort als door Data B ter beschikking gesteld of geleverd, toebehoren aan Data B.
 3. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken, anders dan in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening, geheel of gedeeltelijk te vervreemden, aan derden te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren. Bij overtreding hiervan is het factuurbedrag, ongeacht de betalingscondities, terstond en volledig opeisbaar.
 4. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal de Opdrachtgever direct de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Data B. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement stelt de Opdrachtgever Data B hiervan per ommegaande op de hoogte en deelt mede waar de zaken van Data B zich bevinden. Alsdan, alsmede indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Data B niet nakomt, wordt Data B onherroepelijk door de Opdrachtgever gemachtigd om, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, diens locatie te betreden en de door haar geleverde en haar in eigendom toebehorende zaken weer tot zich te nemen.
 5. Indien Data B geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat het geleverde is vermengd, vervormd en / of nagetrokken, is Opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaak aan Data B te verpanden.
 6. Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren.

Artikel 19. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar hebben verkregen.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk tenzij dit uitdrukkelijk anders door de wederpartij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen Data B een informatieplicht opleggen.
 3. Data B is gerechtigd tot het, in geanonimiseerde vorm, vermelden van de verrichte werkzaamheden uit de Overeenkomst op zijn website en aan (potentiële) Opdrachtgevers van Data B, alsmede ter indicatie van de ervaring van Data B.

Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Data B en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan
 4. Alle geschillen, voortvloeiende uit of in verband staande met de Overeenkomst(en) en/of deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen.

Wilt u deze leveringsvoorwaarden downloaden, klik dan hier