ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Data B. Mailservice B.V.

Inhoudsopgave

1. Definities
2. Toepasselijkheid
3. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst
4. Prijzen, wijzigingen en meerwerk
5. Betaling
6. Uitvoerings- en levertermijnen
7. Levering en risico
8. Eigendomsvoorbehoud
9. Zet-, druk- en printproeven
10. Reclame, onderzoek en goedkeuring
11. Afwijkingen, kwaliteit en kwantiteit
12. Aansprakelijkheid van Data B
13. Overmacht
14. Opschorting en ontbinding
15. Intellectuele en industriële eigendom
16. Toepasselijk recht en geschillen

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene leveringsvoorwaarden.
Data B: Data B. Mailservice B.V.
Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Data B een Overeenkomst aangaat dan wel aan wie Data B een aanbieding doet.

Overeenkomst: de Overeenkomst tot verkoop en levering van zaken (onder andere maar daartoe niet beperkt: apparatuur, programmatuur, papier, enveloppen, grondstoffen, etc.) en/of diensten (onder andere maar daartoe niet beperkt: adviseren, ontwerpen, printen, drukken, verwerken, e-mailen, verzenden, ver- en bezorging, vervaardigen, vervoeren, verzend gereed maken, orderbehandeling, etikettering, om- en verpakken, etc.) door Data B aan een Opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid

2.1. Op alle aanbiedingen en/of offertes van Data B en op alle Overeenkomsten betreffende verkoop en levering van zaken en/of diensten door Data B zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De Opdrachtgever met wie eenmaal op basis van de onderhavige Algemene Voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid daarvan op toekomstige en/of vervolgovereenkomsten met Data B.

2.2. Door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden en andere van de voorwaarden van Data B afwijkende bedingen worden door Data B uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Data B zijn aanvaard.

2.3. Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze Algemene Voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.

2.4. Deze Algemene Voorwaarden strekken mede ten behoeve van het personeel van Data B en derden die door Data B voor de uitvoering van de Overeenkomsten worden ingeschakeld.

2.5. Indien Data B niet steeds strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Data B in enigerlei mate het recht zou verliezen om (in andere gevallen) de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.6. Voor (de uitvoering van) een Overeenkomst waarop in verband met de verwerking van persoonsgegevens de op dat moment vigerende privacywetgeving van toepassing is, prevaleert de alsdan tussen Data B en de Opdrachtgever ondertekende bewerkersovereenkomst boven de (bepalingen van deze) Algemene Voorwaarden.

3. Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Data B zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De aanbiedingen en/of offertes van Data B mogen zonder toestemming van Data B niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

3.2. Overeenkomsten (alsmede wijzigingen daarin en/of annuleringen daarvan) komen tot stand door schriftelijke of elektronische (order)bevestiging van Data B of door (het begin van) feitelijke uitvoering door Data B.

3.3. Voor Overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen aanbieding/offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur van Data B geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijke reclame binnen 8 dagen na factuurdatum.

3.4. Data B is bevoegd om (een gedeelte van) de uitvoering- en/of levering te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van art. 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.5. Data B heeft te allen tijde het recht bestellingen en/of opdrachten te weigeren of aan de levering en/of de uitvoering nadere voorwaarden te verbinden. De Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding indien zich een situatie als bedoeld in dit artikel voordoet.

3.6. Alle Overeenkomsten met Data B komen tot stand onder de ontbindende voorwaarde: “Zolang de voorraad bij Data B of de leverancier van Data B strekt”.

3.7. Door of vanwege Data B bij of na het sluiten van de Overeenkomst verstrekte documentatie c.q. gegevens (waaronder maten, gewichten, hoeveelheden, etc.) is/zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Data B niet.

4. Prijzen, wijzigingen en meerwerk

4.1. Alle in de aanbieding genoemde prijzen van Data B zijn uitgedrukt in Euro’s (€) en exclusief omzetbelasting en andere (belasting)heffingen van overheidswege, zoals bijvoorbeeld invoerrechten, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven en/of overeengekomen.

4.2. Data B heeft het recht om ingeval van stijging van kostprijsbepalende elementen na de aanbieding en/of tussen het tijdstip van de totstandkoming van de Overeenkomst en de volledige nakoming daarvan, en ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, de prijs te verhogen. Onder kostprijsbepalende elementen worden o.a. maar niet uitsluitend begrepen kostenstijgingen die voortvloeien uit vermeerderingen of wijzigingen van lonen, lasten, belastingen, (in- en uitvoer)rechten, retributies, vrachten, heffingen, prijzen van grondstoffen en energie, alsmede wisselkoersveranderingen, verhogingen van de door leveranciers in rekening gebrachte kosten of wetswijzigingen. Data B heeft tevens het recht om de overeengekomen prijs te verhogen indien de Opdrachtgever, anders dan Data B bij het aangaan van de Overeenkomst mocht verwachten, bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van materialen en/of producten aanlevert en dit voor Data B meerwerk oplevert. Een prijsverhoging geeft de Opdrachtgever geen recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De prijsverhoging geldt voor die delen van de Overeenkomst die nog niet zijn uitgevoerd.

4.3. Data B heeft het recht om, bij levering van zaken met een factuurwaarde lager dan een door haar te bepalen bedrag, een afzonderlijk bedrag aan administratie- en/of behandelingskosten in rekening te brengen.

4.4. In de Overeenkomst is tevens de bevoegdheid van Data B begrepen om door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Data B in overleg met de Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de Overeenkomst boven de in de Overeenkomst en/of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden en/of werkzaamheden wordt geleverd, aangebracht en/of uitgevoerd.

5. Betaling

5.1. Betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2. Data B is steeds gerechtigd om voorafgaande aan de levering een aan- c.q. vooruitbetaling en/of zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen. Alsdan kan de Opdrachtgever geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling en/of zekerheid heeft plaatsgevonden.

5.3. Indien de Opdrachtgever enig door haar verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is deze van rechtswege in verzuim, zonder dat enige sommatie of voorafgaande ingebrekestelling is vereist, alsmede is over het (factuur)bedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening een rente verschuldigd van 2% per maand.

5.4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbandhoudende met de inning van enige vordering op de Opdrachtgever komen te zijner laste. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het/de (totale) factuurbedrag(en), met een minimum van € 500,-, en zijn zonder nadere aanmaning verschuldigd.

5.5. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Data B te melden.

5.6. Indien de Opdrachtgever in gebreke is met een door hem aan Data B verschuldigde betaling en/of indien de Opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, zijn alle (andere) vorderingen die Data B op de Opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, alsmede is Data B bevoegd de (verdere) nakoming door haar van alle Overeenkomsten met de Opdrachtgever op te schorten.

5.7. Betalingen door of vanwege de Opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht de andersluidende aanwijzingen van de Opdrachtgever.

5.8. Behoudens voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Data B is het de Opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichting(en) jegens Data B op te schorten, te verrekenen en/of te compenseren met een vordering van de Opdrachtgever op Data B, uit welke hoofde dan ook. De Opdrachtgever kan zich jegens Data B niet beroepen op een retentierecht.

5.9. Het is de Opdrachtgever verboden zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende vorderingen op Data B aan een derde te cederen, te verpanden of onder welke titel ook in eigendom over te dragen.

6. Uitvoerings- en levertermijnen

6.1. De overeengekomen uitvoerings- en/of levertermijnen gaan in op de dag dat de Overeenkomst tot stand is gekomen. De Opdrachtgever dient tijdig (eventueel) voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde juiste (invoer)gegevens, apparatuur, informatiedragers en/of materialen aan Data B te verschaffen en haar medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst te verlenen. Indien Data B niet (tijdig) over de benodigde gegevens, etc., beschikt en/of indien de Opdrachtgever niet (tijdig) haar medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst verleent, gaan de overeengekomen uitvoerings- en levertermijnen eerst in nadat Data B alsnog de benodigde gegevens, etc., van de Opdrachtgever heeft ontvangen en heeft Data B het recht om de uit deze vertraging eventueel voortvloeiende (extra) kosten en/of schade aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.2. Ingeval van niet tijdige uitvoering en/of levering is Data B eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling.

6.3. De door Data B opgegeven en overeengekomen uitvoerings- en/of levertermijnen gelden steeds bij benadering en gelden voor Data B niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van termijnen, dan wel bij verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, heeft de Opdrachtgever geen recht op ontbinding van de Overeenkomst, schadevergoeding en/of niet-nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting, doch slechts de keuze om binnen een door de Opdrachtgever gestelde redelijke termijn alsnog nakoming te verlangen, dan wel de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden.

6.4. Data B is bevoegd om uit te voeren en/of te leveren in gedeelten, welke Data B dan afzonderlijk mag factureren. De Opdrachtgever is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in deze voorwaarden.

6.5. In geval van overmacht, door het – al dan niet verwijtbaar – handelen of nalaten van de Opdrachtgever, door de Opdrachtgever geïnitieerde wijzigingen in de Overeenkomst, of indien door een derde vertraging is veroorzaakt, zal de uitvoerings- en/of levertermijn tenminste worden verlengd met de duur van de vertraging.

6.6. Indien er sprake is van een duurovereenkomst (waaronder de Overeenkomst tot het vervaardigen, verzenden, etc., van een periodieke uitgave) kan deze door Opdrachtgever slechts d.m.v. een aangetekend schrijven worden opgezegd met in achtneming van een termijn van ten minste 6 maanden.

7. Levering en risico

7.1. De door Data B aan Opdrachtgever te leveren zaken gelden als geleverd op het moment waarop deze het gebouw of het magazijn (waaronder tevens te begrijpen het gebouw, de fabriek of het magazijn van een toeleverancier) verlaten; alsmede – indien is overeengekomen dat de zaken worden afgehaald – op het aan de Opdrachtgever meegedeelde moment waarop de zaken ter afhaling gereed liggen, tenzij bij Overeenkomst anders is overeengekomen.

7.2. Vanaf de levering als bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn de zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever, ook indien Data B het vervoer verzorgt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.3. Data B bepaalt de wijze van verzending om aan haar uitvoerings- en/of leveringsverplichtingen te voldoen, indien een leveringsverplichting voor Data B bij Overeenkomst is overeengekomen. Indien de Opdrachtgever bepaalde bijzondere aanwijzingen geeft, geschiedt het voldoen hiervan geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De kosten van aflevering, alsmede van deelleveringen, komen ten laste van de Opdrachtgever. De kosten van afhalen komen ten laste van de Opdrachtgever.

7.4. De Opdrachtgever is verplicht bij eerste aanbieding de zaken in ontvangst te nemen respectievelijk af te halen. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zijn alle gevolgen daarvan voor zijn rekening, kosten van opslag daaronder begrepen. Meer in het bijzonder heeft Data B alsdan het recht om de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. Alle door Data B (al dan niet via derden) geleverde zaken blijven eigendom van Data B tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen Data B uit hoofde van de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en) te vorderen heeft. Hieronder zijn mede begrepen rente en kosten en vorderingen wegens tekortschieten van de Opdrachtgever in de nakoming van zodanige Overeenkomst. Het eigendom gaat voorts pas dan op de Opdrachtgever over, wanneer deze alle vorderingen van Data B ook uit hoofde van andere leveringen, geheel voldaan heeft. Het is de Opdrachtgever niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten of deze kosten te verrekenen met de door haar verschuldigde prestaties.

8.2. De Opdrachtgever verplicht zich de geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken separaat te bewaren en duidelijk aan te merken als eigendom van Data B en in geval de Opdrachtgever niet aan deze verplichting voldoet, wordt vermoed dat de bij de Opdrachtgever aanwezige zaken van de soort als door Data B ter beschikking gesteld of geleverd, toebehoren aan Data B.

8.3. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken, anders dan in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening, geheel of gedeeltelijk te vervreemden, aan derden te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren ten behoeve van derden. Bij overtreding hiervan is de verschuldigde som, ongeacht de betalingscondities, terstond en volledig opeisbaar. In geval van doorverkoop cedeert de Opdrachtgever aan Data B reeds bij de totstandkoming van de Overeenkomst alle uit de doorverkoop voortvloeiende rechten op het incasseren van de koopsom.

8.4. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal de Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Data B. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement stelt de Opdrachtgever Data B hiervan onmiddellijk op de hoogte en deelt mede waar de zaken van Data B zich bevinden. Alsdan, alsmede indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Data B niet nakomt, wordt Data B onherroepelijk door de Opdrachtgever gemachtigd om, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, diens locatie te betreden en de door haar geleverde en haar in eigendom toebehorende zaken weer tot zich te nemen.

9. Zet-, druk- en printproeven

9.1. De Opdrachtgever is verplicht de door hem van Data B ontvangen zet-, druk- en printproeven, danwel andere proeven, zorgvuldig op fouten en/of gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed aan Data B terug te zenden.

9.2. Goedkeuring door de Opdrachtgever van de zet-, druk- en/of printproeven houdt in dat de Opdrachtgever is gehouden tot afneming en betaling van de op grond daarvan door Data B uitgevoerde werkzaamheden en/of vervaardigde zaken, behoudens indien Data B de werkzaamheden en/of zaken niet conform de betreffende zet-, druk- en/of printproef heeft uitgevoerd en/of vervaardigd.

9.3. Tenzij bij Overeenkomst anders is overeengekomen, brengt Data B de kosten van een zet-, druk- of printproef in rekening bij de Opdrachtgever.

10. Reclame, onderzoek en goedkeuring

10.1. De Opdrachtgever heeft de verplichting om geleverde zaak/zaken, werkzaamheden en diensten direct bij aflevering te onderzoeken. De Opdrachtgever behoort daarbij te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

10.2. Reclames ten aanzien van zichtbare gebreken of tekortkomingen aan (de verpakking van) het geleverde dienen schriftelijk en gemotiveerd zo spoedig mogelijk, doch binnen acht dagen na levering, te geschieden, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben aanvaard en goedgekeurd en alle aanspraak tegen Data B ter zake die zichtbare gebreken of tekortkomingen vervalt.

10.3. Reclames ten aanzien van niet-zichtbare gebreken of tekortkomingen dienen schriftelijk zo spoedig mogelijk, doch binnen acht dagen, na ontdekking daarvan te geschieden, bij gebreke waarvan elke aanspraak tegen Data B ter zake van die gebreken vervalt.

10.4. Reclames ten aanzien van facturen van Data B dienen binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht juist en volledig te zijn en elke aanspraak tegen Data B ter zake daarvan vervalt.

10.5. Een reclame ten aanzien van een bepaalde levering of wijze van dienstverlening schort de (betalings)verplichting(en) van de Opdrachtgever van deze en andere leveringen niet op en geeft de Opdrachtgever evenmin recht op verrekening.

10.6. Het recht van reclame vervalt indien niet binnen de termijnen zoals die volgen uit dit artikel (c.q. deze Algemene Voorwaarden) wordt gereclameerd. Voorts is de Opdrachtgever niet gerechtigd om geleverde zaken, waarover wordt gereclameerd, zonder voorafgaande toestemming van Data B te retourneren en/of door te verkopen/leveren.

11. Afwijkingen, kwaliteit en kwantiteit

11.1. Geringe afwijkingen in uitvoering en levering, met name geringe kleurverschillen of geringe materiaalverschillen en/of –fouten, betreffen nimmer een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Data B en vormen nimmer grond voor reclame.

11.2. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het geleverde hebben, worden steeds geacht van geringe betekenis te zijn.

11.3. Behoudens bij Overeenkomst anders overeengekomen, geldt bij aantallen/oplages tot 20.000 eenheden een meer- of minderlevering van 10% als gering, terwijl bij aantallen/oplages vanaf 20.000 eenheden een meer- of minderlevering van 5% als gering geldt. Ten aanzien van meer- of minderlevering van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren, etc., is evenwel steeds een percentage van 10% geoorloofd.

11.4. Onverminderd het bepaalde in dit artikel geldt dat, ten aanzien van de kwaliteit en het (gram)gewicht, afwijkingen van ten hoogste 10% in alle gevallen als gering worden aangemerkt.

12. Aansprakelijkheid van Data B

12.1. Data B is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste en/of onvolledige informatie en/of (invoer)gegevens verstrekt door of namens de Opdrachtgever (over bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt, door Opdrachtgever aan Data B aangeleverde materiaal/producten/grondstoffen), alsmede schade veroorzaakt door onjuistheden of gebreken in de door de Opdrachtgever aan Data B verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, kopij, berekeningen, voorbeelden, vormen, etc. Data B is niet gehouden eventueel van de Opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de ver- of bewerking en/of bedrukking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.

12.2. Data B is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist of ongeoorloofd gebruik door de Opdrachtgever van de geleverde zaken.

12.3. Elke aansprakelijkheid van Data B vervalt indien de aan de Opdrachtgever geleverde zaken door de Opdrachtgever in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken, danwel aan derden heeft doen leveren.

12.4. Onverminderd de elders in deze Leveringsvoorwaarden overeengekomen beperkingen in de aansprakelijkheid van Data B, is de aansprakelijkheid van Data B beperkt tot het herstellen of het vervangen van de geleverde zaken of het opnieuw uitvoeren van de diensten en in ieder geval tot vergoeding van uitsluitend de directe schade in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst tot maximaal de factuurwaarde voor de betreffende gebrekkige zaken en/of diensten. Deze Leveringsvoorwaarden blijven ook na herlevering onverkort van toepassing.

12.5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten om de gebrekkige zaken en/of diensten aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Data B is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot gevolgschade, directe of indirecte bedrijfsschade, gemiste besparingen, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en/of (andere) zuivere vermogensschade.

12.6. De Opdrachtgever vrijwaart Data B voor alle aanspraken van derden hoe ook genaamd die verbandhouden met de uitvoering van de Overeenkomst door Data B voor de Opdrachtgever.

12.7. Ingeval de aansprakelijkheid van Data B in een voorkomend geval is verzekerd, is de aansprakelijkheid van Data B beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

12.8. Ieder vorderingsrecht, waaronder wegens schade of tot herstel of vervanging van zaken en/of het opnieuw uitvoeren van diensten, vervalt indien het gebrek en/of de schade te laat wordt gemeld en vervalt in ieder geval één jaar na levering, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.

13. Overmacht

13.1. In geval van overmacht is Data B gerechtigd – te harer keuze – hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Data B deswege tot enige schadeloosstelling verplicht is. Gedurende de opschorting is Data B bevoegd en aan het einde daarvan verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.

13.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Data B onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien – die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of bezwaarlijk maakt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog(sgevaar), overstroming, in- en uitvoer of transportverboden of andere belemmerende maatregelen van enige autoriteit, stakingen, storingen in openbare verbindingen voor datacommunicatie en vervoersmogelijkheden, schaars worden van materiaal en grondstoffen, gebrek aan personeel, beperking en/of stopzettingen van de levering dor openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere soortgelijke gebeurtenissen en/of ernstige storingen in het bedrijf van Data B of van één van haar toeleveranciers, het annuleren of niet tijdig uitvoeren door derden van door Data B gesloten contracten, het ontbreken van te verkrijgen vergunningen, alsmede opzet of grove schuld van hulppersonen. Een en ander geldt ongeacht of de omstandigheden welke de overmacht veroorzaken zich voordoen in Nederland of in een ander land.

14. Opschorting en ontbinding

14.1. Opdrachtgever heeft niet het recht om de Overeenkomst (tussentijds) op te zeggen c.q. te beëindigen. De toepasselijkheid van art. 7:408 lid 1 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2. Data B is gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen:

a) indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met Data B gesloten Overeenkomst of een daarmee samenhangende Overeenkomst voortvloeit;
b) indien goede grond bestaat voor de vrees dat de Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan haar verplichtingen jegens Data B te voldoen en niet is voldaan aan een schriftelijke sommatie van Data B binnen de daarbij gestelde termijn;
c) indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d) in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie danwel gehele of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – (van het bedrijf) van de Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van haar vorderingen.

14.3. In elk van de in het vorige lid genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Data B op de Opdrachtgever direct en in hun geheel opeisbaar en is Data B en diens vertegenwoordigers gerechtigd om (eventueel) aan de Opdrachtgever (af)geleverde zaken terug te nemen. In dat geval zijn Data B en diens vertegenwoordigers gerechtigd om het pand van de Opdrachtgever te betreden teneinde bezit te nemen van de betreffende zaken. De Opdrachtgever is verplicht de benodigde maatregelen te treffen om Data B tot uitoefening van haar rechten in staat te stellen.

15. Intellectuele en industriële eigendom

15.1. Alle (informatie die ligt besloten in) aanbiedingen en offertes, alsmede alle door Data B vervaardigde zaken, zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen, ontwerpen, modellen, gereedschappen, afbeeldingen, (computer)programmatuur, tekeningen, (data)bestanden, (fotografische) opnamen, litho’s, clichés, films, montages, drukplaten, zeefdrukvormen, stansmessen en –vormen, etc. en de daarmee verband houdende rechten van industriële en intellectuele eigendom c.q. daarmee gelijk te stellen rechten worden en blijven eigendom van Data B, ook al zijn bij de Opdrachtgever voor vervaardiging daarvan kosten in rekening gebracht. De Opdrachtgever zal er voor zorg dragen dat deze nooit geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd aan derden ter hand gesteld of ter inzage gegeven en dat van de inhoud daarvan aan derden geen mededeling wordt gedaan, tenzij Data B hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.

15.2. Data B garandeert op geen enkele wijze dat de aan de Opdrachtgever geleverde zaken geen inbreuk maken op enig geschreven of ongeschreven intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

15.3. De Opdrachtgever garandeert Data B – en vrijwaart Data B voor aanspraken ter zake van derden – dat door nakoming van Data B van de Overeenkomst, meer in het bijzonder het kopiëren, verzenden, verspreiden, openbaar maken, etc., van door Opdrachtgever aangeleverde zaken (waaronder, doch daartoe niet beperkt: kopij, modellen, tekeningen, informatiedragers, programmatuur, databestanden, etc.) geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van derden.

16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Data B en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en buitenlandse wetgeving wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

16.2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

16.3. Alle geschillen, voortvloeiende uit of in verband staande met de Overeenkomst(en) en/of deze algemene voorwaarden zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen. Data B is echter steeds gerechtigd het geschil voor te leggen aan die rechter die, uitgaande van de vestigingsplaats van de Opdrachtgever, bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

Wilt u deze leveringsvoorwaarden downloaden, klik dan hier